Dan graad staps

3 fase hand 1ste oefening
2de Dan stapsparring
3 fase hand 2de oefening
2de Dan stapssparring
3 fase hand 3de oefening
2de Dan stapsparring
3 fase hand 4de oefening
2de Dan stap sparring
3 fase 5de oefening
2de Dan stapsparring
3de Dan : 5 fase Hand
Dit is een stap sparring serie voor 3de Dan
3de Dan : 5 fase voet
Dit is een stap sparring serie voor 3de Dan