Taekwon-Do Etiquette

TAEKWONDO NORMEN EN WAARDEN

Doelstelling van Taekwon-Do :Deze doelstellingen zijn de erfenis van generaal Choi Hong Hi. Alle beoefenaars van het hedendaagse Taekwon-Do (Taekwon-doin) zouden deze doelstellingen moeten kennen en respecteren.

Hoffelijkheid: Beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor hen die ouder zijn dan jezelf.

Integriteit. In het Taekwon-Do zijn eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.

Doorzettingsvermogen.

Zelfbeheersing. Dit is heel belangrijk bij Taekwon-Do, zowel binnen als buiten de dojang.

Enorme geestkracht. Een oprechte Taekwon-Do student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.

Concentratie. Het begrip Jip-Joong wat geconcentreerde kracht betekent verwoordt dit. Het wijst op de concentratie van die spieren, voor de beweging naar het doel, in een korte tijd. Hierbij bewegen de heup en buik eerder dan de ledematen. De beweging is 'lateraal' (zijwaarts) en verticaal. De concentratie van die spieren voor ontspannen en inspannen. Deze behelst tegenkracht, concentratie, balans, beheersing van de ademhaling, massa en snelheid

 

Een Ieder is verplicht een witte Dobok te dragen.

Hier vervalt alle opvattingen van religie, politieke rang en stand.

Alleen maar één doel, dat is een goed TaeKwonDoka worden

De  Eed van de Leerling
 Ik zal de geboden van Taekwondo bestuderen en uitoefenen.

 Ik zal de instructeur en de ouderen respecteren.
 Ik zal Taekwon-do nooit misbruiken.
 Ik zal een voorvechter van vrijheid en gerechtigheid zijn.
 Ik zal bijdragen aan het maken van een meer vredige wereld.

 

DE DOJANG REGELS

Kleding

-Tijdens de trainingen draag je een correct en schone Dobok  (Taekwondo pak)

-Het aan- en uittrekken van de dobok geschiedt in de kleedkamers. Men gaat dus niet met de dobok over straat.

-Alleen dames / meisjes mogen onder hun Dobok een T-Shirt / Hemd dragen in de kleur wit.

-De training geschiedt op blote voeten of Taekwondo schoenen

-Het is verboden om met buitenschoeisel de zaal te betreden.

-Wij zijn alle zelf verantwoordelijk voor onze eigenspullen , deze laten wij niet achter in de kleedkamer

Persoonlijke verzorging en hygiëne

-Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico

-Men draagt tijdens de trainingen geen sieraden, eventueele piercings worden afgedekt met een pleister of sporttape

-blessures worden voor de aanvang van de training gemeld bij de docent.

-WC bezoek voor de training of erna, dus niet tijdens de les

-Consumpties mag niet,Water drinken is toegestaan mits toestemming, dit dient dan wel klaar staat aan de kant.

-Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne daarom de volgende punten;

-Nagels aan de vingers en tenen dienen kort geknipt te zijn om verwondingen te voorkomen.

- men dient met schone handen en voeten in de les te verschijnen.

- een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.

Gebruiken van en in de Dojang (Zaal)

-In de Dojang vervallen alle opvattingen over geloof, stand, functie of politiek

en geldt slechts nog de erkenning van iedere hoger gegradueerde.

-Ouders en belangstellenden wordt verzocht om tijdens de training plaats te nemen mits zij de les niet verstoren.

-Na het omkleden begeeft men zich direct naar de DoJang. Men houd zich niet op in kleedruimte/gang.

-Gedurende de training en 15minuten ervoor en erna is het sportcomplex toegankelijk .

- Niemand mag zich onnodig ophouden in kleedkamers of gang , of in een kleedkamer die niet voor hem of haar bedoeld is.

-Laat telefoons uit! Moet u bereikbaar zijn voor noodgevallen,even doorgeven!

-Tijdens de uitleg, mond dicht en met je handen op je rug staan

-De Dojang mag niet verlaten worden vóór het einde van de training, behalve bij toestemming van de trainer of assistent

-Lesgeven zonder toestemming van de leraar is niet toegestaan.

Omgangsregels 

-Het is erg belangrijk dat je respect hebt voor elkaar, betekent dat je elkaar niet uitlacht of op een andere manier pest.

-Van een Taekwondoin wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen wat resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

-Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij met inzet en aandacht aan alle delen van de les meedoet en de les op generleiwijze verstoort -Voor tijdens en na de les, dient men altijd rekening te houden met zijn of haar eigen gedrag jegens anderen. Respect, Discipline en Sportiviteit staan hoog in het vaandel bij de Vereniging.

-Hogere gegradueerde mag nooit machtsvertoon vertonen of laten blijken tegenover een lagere gegradueerde.

-Een hoger gegradueerde zal tegenover een lager gegradueerde partner altijd respect tonen voor zijn kundigheid.

- Een lager gegradueerde zal nimmer een hoger gegradueerde uitdagen.

-Een lager gegradueerde zal in principe initiatieven m.b.t. de training aan een hoger gegradueerde overlaten. 

-Tevens dient men de kennis van de partner te respecteren en mag men nooit of te nimmer minachting laten blijken.

-Ongepast kletsen is niet toegestaan & Tijdens de les niet aan elkaar zitten

- Tijdens het trainen worden er geen opmerkingen en/of aanmerkingen gemaakt over de training van de leraar.

-Het op eigen initiatief gebruiken van de in de sportzaal aanwezige materialen is ten strengste verboden.

-Men dient altijd de eer en goede naam van Taekwon-Do Dojang hoog te houden en te bevorderen.

-Volwassen leden (18 jr en ouder) houden mede een oogje in het zeil wat betreft de orde en de handhaving hiervan voor, tijdens en na de les. Aanwijzingen die in dit verband worden gegeven dienen te worden opgevolgd.

-Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij zich volledig inzet een zo hoog mogelijke prestatie te bereiken en te zorgen voor een sportieve sfeer.

- De (nieuwe) leerling hoort de instructeurs op de hoogte te brengen van eventuele lichamelijke gebreken en/of eerder opgedane kennis van vechtsport.

-Tijdens de les wordt er niet gediscussieerd omtrent de les of enige privé aangelegenheden.

-Bij het niet opvolgen van de door de leraar gegeven aanwijzingen of instructies, kan de leerling door de leraar het verdere deelname en of verblijf ontzegd worden.

-Voor letsels en/of schade opgelopen, kan men niemand dan zichzelf aansprakelijk stellen. !

-Tijdens de trainingen e.a. Taekwondo activiteiten spreekt men (Assistent) Leraar aan met Boo-Sabum.

Omgangsregels buiten de Dojang

-Het gebruik van geleerde technieken buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van de geleerde technieken voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

-Wat jullie allemaal al weten, maar wat ik toch nog even wil melden, je mag de dingen die je leert niet op straat gebruiken om iemand aan te vallen of tijdens het spelen voor de grap. Alleen als zelfverdediging, als het echt niet anders kan